Start » Ungdomar och deras politiska deltagande

Ungdomar och deras politiska deltagande

Ungdomar i politiken

Brist på politiskt deltagande bland svenska ungdomar i partipolitiken

Bristen på engagemang i partipolitiken bland ungdomar i Sverige har länge varit ett aktuellt ämne som fått stort utrymme i samhällsdebatten. Utvecklingen har väckt en stor oro hos såväl politiker som hos allmänheten, då man menar att bristen på tillväxt i de politiska partierna hotar deras framtid vilket i sin tur även äventyrar den representativa demokratin.

Trots det låga partpolitiska deltagandet bland ungdomar, finns det ett utbrett politiskt intresse bland ungdomar vilket avspeglas i statistik framtagen år 2015, av MUCF (Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor). Andelen ungdomar mellan 16-25 år som uppgav sig vara intresserade av politik utgjorde 43 procent. Bland killar var andelen 47 procent medan andelen tjejer utgjorde 40 procent.

Frånvaron av ungdomars partipolitiska deltagande beror till stor del på att politiker och beslutfattare ofta inte ger barn och ungdomar tillräckligt stort utrymme att vara med och påverka samt att deras åsikter förbises. Detta gör att politiken för många unga uppfattas som onyanserad, komplicerad och avlägsen deras egen verklighet.

Incitament för förändring

Flera incitament har på senare år införts på både lokal som regional nivå i syfte att uppmuntra fler ungdomar till partpolitiskt engagemang.
Ett exempel är Ljusdal kommun som, år 2015, införde projektet dialogcafé. Syftet med projektet var att sammanföra lokala politiker och tjänstemän med ungdomar för att på så vis få in ett ungdomsperspektiv i politiken.

År 2014, tillsatte regeringen en demokratiutredning med syfte att locka fram ett politiskt engagemang hos fler ungdomar. Förhoppningen var att utredningen skulle leda till fler med förtroendeuppdrag för att på så sätt kunna rekrytera ungdomar till att ingå medlemskap i de politiska partierna.

Politiskt engagemang via sociala medier

Det låga deltagandet i partipolitiken ger dock inte en helt rättvis bild av ungdomars politiska engagemang. Unga är, i större utsträckning än äldre, mer aktiva vad gäller att exempelvis delta i demonstrationer, skriva debattinlägg samt skriva under namninsamlingar.

Framväxten av internet har dessutom inneburit ett paradigmskifte för den politiska diskussionen som allt mer flyttats till otraditionella nätverk. Idag utgör bloggar och sociala medier såsom Facebook, Twitter och Instagram en central roll för den politiska diskussionen bland såväl unga som äldre, och fungerar som både nyhetskälla och arena för människor att uttrycka sina politiska åsikter.

Till skillnad från traditionell partipolitik, möjliggör sociala medier ett individuellt engagemang som inte är kopplat till ett politiskt parti eller organisation. Huruvida sociala medier, på sikt, kan bidra till en tillväxt bland ungdomar inom de politiska partierna genom att trösklarna för politiskt engagemang kan sänkas, återstår att se.

Ungdomar i politiken