Start » LSU

LSU

LSU’s arbete för ungas plats i politiken

Ungdomspolitiken i Sverige

I och med internets enorma genomslag, har det politiska engagemanget fått nya uttryck. Idag sker en stor del av samhällsengagemanget på nätet, och med bara några musklick kan man ta politisk ställning genom att ”gilla” ett politiskt parti på Facebook, eller skriva under en digital namninsamling.

Det politiska intresset lever vidare på sociala medier, men är inte lika synligt i den svenska partipolitiken som får allt svårare att rekrytera nya medlemmar. För att partipolitiken ska ha en framtid, krävs en fungerande ungdomspolitik som tas på allvar. För att stärka ungdomars möjligheter att vara med och påverka politiska beslut i samhället, har organisationen LSU tagit initiativ till att införa ett ungdomsperspektiv i den svenska politiken.

Vilka är LSU?

LSU (Sveriges Ungdomsorganisationer) är en ideell samt partipolitiskt och religiöst obunden organisation. LSU har till uppgift att samla Sveriges ungdomsföreningar för att på så vis stärka och organisera ungdomars föreningsliv i Sverige och i övriga världen.

LSU grundades år 1942 i syfte att behandla internationella frågor liksom överbrygga de internationella oenigheter som tillkommit till Sverige genom kalla kriget. LSU utgjorde en central roll som kontaktorgan då förbundet, till stor del, verkade genom att bygga broar mellan sina medlemsorganisationer och kontakter i internationella sammanhang.

Under 1900-talet växte ett stort antal ungdomsorganisationer fram såsom Röda Korsets Ungdomsförbund, Ungdomens Nykterhetsförbund och Sveriges Elevkårer. Organisationernas framväxt har resulterat i att LSU allt mer riktat sitt fokus på arbetet för ungdomsföreningars villkor och förutsättningar i Sverige, samtidigt som deras arbete med internationella organ såsom Europarådet, FN och Unesco kvarstår.

LSU’s arbete för ungdomspolitiken i Sverige

För att ungdomar ska kunna ha möjlighet att framföra sina åsikter liksom påverka sin vardag, har LSU bedrivit flertalet projekt i såväl nationella som internationella sammanhang. Bland annat bedriver LSU påverkansarbete mot bland annat Sveriges Riksdag och regering, Sveriges kommuner och landsting samt EU, Unesco och FN.

Genom anordnandet av mötesplatser såsom LSU’s årliga ungdomspolitiska konferens LSU Forum, bjuder organisationen in till debatt, föreläsningar och diskussioner med politiker och beslutsfattare rörande ungdomspolitikens och civilsamhället framtid i Sverige. Medlemskap i LSU Forum är kostnadsfritt och alla är välkomna att deltaga.

LSU har även deltagit under Almedalsveckan i syfte att lyfta fram ungdomsperspektivet inom en rad olika områden såsom civilsamhället, demokrati och organisering. Genom deltagandet i debatter och seminarier har LSU uppmärksammat vikten av att kunna påverka samhällsutvecklingen för unga. Om de inte har möjlighet till inflytande, har de inte heller motivation eller anledning till att engagera sig i samhällspolitiska frågor vilket leder till ett sjunkande politiskt deltagande.

LSU engagerar sig i ungdomars organisering