Medborgarprojektet

Medborgarprojektet lyfter fram ungdomarnas röster

Syftet med Medborgarprojektet var att underlätta för ungdomar att påverka och delta politiskt i sin egen kommun. Projektet samarbetar med kommuner, politiker och tjänstemän för att testa och utveckla metoder som ska göra det lättare för ungdomar att göra sina röster hörda. Vi som arbetar med Medborgarprojektet, vill att fler unga medborgare ska känna till, och använda sig av, sina demokratiska fri- och rättigheter.

Medborgarprojektet löpte under tre år, fram till och med december 2014. Under dessa år kom vi att samarbeta med följande 12 kommuner: Arvidsjaur, Härjedalen, Kalmar, Karlskoga och Degerfors, Malmö Stad, Nynäshamn, Osby, Skellefteå, Skövde, Sundsvall, Tranemo och Västra Göteborg.

Medborgarprojektet startade våren 2012 av Sveriges ungdomsråd. I projektets första fas sammanställdes befintlig forskning som sedan gavs ut i rapporten “Ni kan bättre”. Parallellt med lanseringen av rapporten valdes de tolv kommunerna ut som pilotkommuner för projektet.

Metoder för att höja ungdomars möjlighet till realt inflytande utvecklades för varje kommun utifrån dess förutsättningar. Metoderna plockades från fyra olika områden där vi upplever att det finns hinder som gör att unga inte kan påverka i lika hög utsträckning som äldre. Man satte sedan upp en målsättning att metoderna skulle implementeras och att projektet skulle genomföras på tio månader för att sedan utvärderas i alla de tolv pilotkommunerna.

Hösten 2013 hade samtliga kommuner nått ett resultat i den metod de blivit tilldelade. Resultaten sammanställdes i en praktiskt metodbok som konkret beskriver hur en kommun, som vill utveckla ungdomars möjligheter att påverka oh delta politiskt, kan gå tillväga.

Metoder

Som tidigare nämnts, utvecklades metoderna ur fyra olika områden där vi identifierat hinder som gör att vissa grupper har svårare att påverka än andra. Metoderna utgör följande områden:

  • Sprida kunskap
  • Spara tid
  • Skapa rum
  • Ge resurser

Sprida kunskap

Många ungdomar har bristande, och ibland felaktig kunskap vad gäller politik och deras möjligheter att påverka samhällsutvecklingen. Vi på Sveriges Ungdomsråd tror att om fler kommuner skulle sprida kunskap till ungdomar genom exempelvis evenemang, klassrumspresentationer eller informationsmaterial, skulle unga bli medvetna om sin förmåga till inflytande vilket i sin tur skulle öka det politiska deltagandet. Kommuner som arbetar med kunskapsspridning inom ramen för Medborgarprojektet är Skellefteå, Malmö stad och Västra Göteborg.

Spara tid

Den digitala utvecklingen har resulterat i att kommuner blivit allt mer närvarande i digitala kanaler och framförallt i sociala medier. Som ett resultat har möjligheten till direkt kontakt mellan kommunen och dess medborgarna förenklats avsevärt. Detta är såväl tidseffektivt som lönsamt för kommunen i den bemärkelse att man gör sig mer tillgänglig för allmänheten. Kommuner som arbetar med tidssparande metoder är Tranemo, Osby och Kalmar.

Skapa rum

Skapandet av öppna möten för allmänheten bjuder in till deltagande, vilket många kommuner satsar på. Vid sådana möten är det bra att poängtera att även ungdomar är välkomna att delta. Vi på Sveriges Ungdomsråd anser att politiker och tjänstepersoner kan bli bättre på att besöka platser där ungdomar finns samlade, såsom skolor och fritidsgårdar. På så sätt kan ett möte ske där ungdomar får möjlighet att ta upp frågor de själv bedömer viktiga. Skövde, Arvidsjaur och Nynäshamn är de kommuner som har till uppgift att skapa nya rum.

Ge resurser

Medborgarprojektet och politikResurser såsom ekonomiska bidrag, lokaler och redskap gör att föreningar, förbund, projekt, kårer och organisationer kan växa i storlek och få ett större inflytande. Dessa insatser är därför nödvändiga för att kunna ta mottagaren till nästa nivå i sitt påverkansarbete. Härjedalen, Sundsvall och Karlskoga/Degerfors arbetar för att ge resurser.

Inspiration och tips

Det finns många roliga, bra, kreativa, intressanta och spännande idéer runt om i Sverige på hur man kan arbeta med ungdomars delaktighet. Dels hos våra pilotkommuner såklart, men också på andra ställen. Här har vi samlat lite tips där man kan läsa mer om medborgardialog med fokus på ungdomar, och inspireras av andras idéer. Vi kommer att fylla på denna sida kontinuerligt.

Utöver vårt arbete runt om i pilotkommunerna så tillhandahåller vi även stöd och hjälp för andra av Sveriges kommuner. Vi jobbar även en hel del med andra organisationer. På Sveriges ungdomsråd har vi ca 10 års erfarenhet från att arbeta med dessa frågor, och delar mer än gärna med oss av vår kunskap.

Detta kan ske på flera sätt, men det vanligaste är att vi kommer ut och föreläser eller håller en workshop i kommunen, med politiker eller tjänstemän (eller både och). Vill du läsa mer om våra utbildningar och workshops, gör du det här.

Vi hjälper även kommuner som inte har något ungdomsråd med att sätta upp förutsättningar för att ett sådant ska kunna uppstå. Vi kan dessutom vara ett bollplank i processen framåt.

Organisationen Sveriges ungdomsråd

Sveriges ungdomsråd är en samarbets- och intresseorganisation vars syfte är att stödja och stärka landets lokala och regionala ungdomsråd. Vi arbetar för att ungdomar ska få större möjlighet att vara med och påverka sin vardag. Vi producerar material, arrangerar träffar och anordnar utbildningar för ungdomar, politiker och tjänstemän. Vi deltar i demokratidagar och ger stöd i utformandet av strukturer för möjliggörandet av mer reell delaktighet för unga i hela landet. Vi tillhandanhåller ekonomiska bidrag till våra medlemmar. Om ni går i tankarna av att starta upp ett ungdomsforum av något slag så tveka inte att kontakta oss. Sveriges ungdomsråd har de senaste tio åren jobbat med dessa och liknande frågor och har lång erfarenhet från området. Sveriges ungdomsråd är självklart en partipolitiskt och religiöst obunden organisation.

Sveriges ungdomsråds grundidé är att ungdomar ska, precis som vuxna, ha möjlighet att påverka sin egen vardag. Detta blir lättare genom att man organiserar sig. Ett ungdomsråd är en organisation av och för ungdomar i en viss kommun eller en viss stadsdel. Ungdomsrådets verksamhet sker i den egna kommunen eller den egna stadsdelen och syftar till att göra livet bättre för ungdomar där de bor.